Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

4. oktober 2022

 

Tirsdag 04.10.22.

Mødetidspunkt kl. 17.00-19.00 - nye personalerum

Deltagere: Anne Kelter-Wesenberg (f), Henrik Stærmose (f), Mads Nygaard (f), Kim Højen Marcussen (f), Mette Michelle Vaabengaard Larsen (f), Nicolas Thyge (f), Karsten Balle Bjerre (f), Trine Charlotte Jensen (f), Louise Nielsen (p), Christina Tedaldi Landler (l), Julie Filskov (p), Gitte Scheuer(l),  Kristine Kusk Schmelling (l), Astrid Witt (l), Mette Larsen (l), Tobias 7d (e), Sara 9c (e) 

(e)=elevrådsrepræsentant, (l)=ledelse, (p)=personalerepræsentant, (f)=forælder

Afbud: 

Særligt indbudte: 

 


 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra forrige møde 1 min

 

 • Indstilling: at dagsordenen og referatet fra forrige møde godkendes

 

 • Beslutning: Godkendt
 

 1. Nyt fra elevrådsrepræsentanterne 10 min

 

Indstilling: elevrådet orienterer 

 

Beslutning: Se nedenstående

 

Evt. korte kommentarer:

 • Elever vil gerne bruge sko indendørs. Ledelse: det er en god ide. Det skal være sko der ikke bruges udendørs og således understøtte det gode indeklima.
 • Poser til bind o.lign. skal op i toiletter i den nye bygning. Det tages med videre til teknisk afdeling.
 • Ønske om telefoner i 10-pausen. Nogle har betalingskort i telefonen og har brug for dette i flere pauser. Der er ikke så mange der bruger telefonen i pauserne, men synes bare det er dejligt at have den. Bevægelsesteam: Hvordan kan man lave nogle gode frikvarterer uden at bruge mobilen? Bevægelsesteamet vil gerne hjælpe til og motivere dette. Ledelse: Ungemiljø i kantinen? Hvilke spil / aktiviteter til pauserne kunne vi sætte op?
 • Må man lave popcorn i pausen? Nej, man må ikke spise chips, kage eller popcorn på skolen. Popcorn må heller ikke laves i microovnene på skolen. Det er usundt. Skolebestyrelsen vil gerne promovere det sunde måltid.
 • Kan vi have en kakaoautomat? Ledelse: Elevrådet skal repræsenteres i udvalget omkring boden og det udvalg af mad, der skal udbydes i den nye bod. Elevrådsrepræsentanterne tager dette med videre til elevrådet. 

 1. Opsamling fra forældremøderne 10-15 min.

De fleste forældremøder er afviklet og på dette punkt ønskes en evaluering af bestyrelsens rolle og indlæg, ud fra et fremadrettet perspektiv.

 

 • Indstilling: at skolebestyrelsen foretager en evaluering af bestyrelsens deltagelse som repræsentanter på forældremøderne. Dette ud fra at bestyrelsen har deltaget på færre møder og ud fra relevansen i slides. 

 

 • Beslutning:

Præsentationen skal skrives om. Vi fastholder præsentationerne i 0.,1., 4. og 7. klasse.

 

Evt. korte Kommentarer:

 • Synlighed er godt. 
 • Det er ikke nødvendigt, at skolerepræsentanten er med på alle årganges forældremøder.
 • Godt at være konkret på temaområder frem for selve bestyrelsesarbejdet i bred forstand.
 • Ikke megen respons eller spørgsmål fra tilhørerne generelt set i den store forsamling - men det er ikke meningen med oplægget.
 • Det giver meget feedback at være ude i klasserne

 

 

 1. Opsamling på arbejdslørdag 15 min.

De tre gruppers arbejde og sammenskriv er sendt til medlem i bestyrelsen, der vil forsøge at sammensætte og opstille de tre gruppers arbejde. Herunder en oplistning af de ønsker bestyrelsen kom frem til, der kunne være relevante at dykke ned i. Hvis muligt eftersendes bilag/sammenskriv forud for mødet.

 

 • Indstilling: at bestyrelsen informeres om sammenskriv og drøfter den videre proces - herunder evt. prioritering af fokusområder. Medlem fra bestyrelsen faciliterer punktet efter aftale.

 

 • Beslutning:

Se nedenstående

Evt. korte kommentarer:

 • Ønske om at arbejde med flere ting i bestyrelsen. Hvor skal fokus og energi lægges? Der skal prioriteres. Mulige punkter der skal prioriteres (på kommende møde):

 

 1. Samarbejdet mellem forældreråd og skolebestyrelsen: Afholdelse af temaaften
 2. Aktivering af forældrerødder som ambassadører:
  1. Hvordan sikrer vi at få den feedback, de undrende spørgsmål fra forældrene, som vi gerne vil have?
 3. Deltagelse i forældremøderne
 4. Den gode klasse:
  1. Facilitering 0., 1. 4. og 7. kl - og når det bliver efterspurgt. - Kommentarer: Ift. emner, rådgiver ift. hvem man skal henvende sig til i forskellige situationer. Hvad ligger der i faciliteringsrollen?
  2. Kampagneindsats
  3. Timing - hvornår ligger den gode klasse - tidligt på året?
  4. Hjemmesiden kan være en god måde at få budskabet ud ift. skolebestyrelsens rolle.
 5. Den gode overgang fra 6.-7. klasse:
  1. Italesættelse af de gode historier - f.eks. forældre og elever.
 6. Kommunikation, når tingene i klassen går skævt.
 7. Forældrehenvendelser
  1. Hvordan skal de udformes (mundtlige, skriftlige osv.) og hvordan kan vi imødekomme dem og sende forældre videre?
 8. Kommunikation
  1. Nyhedsbrevet
 9. “Politisk arbejde” - høringssvar osv.
 10. Udarbejdelse af principper - videre arbejde med disse
 11. Bestyrelsesmøder - dagsorden osv.
 12. Ekstra punkt: Intern kommunikation - hvordan kan vi lave en platform (f.eks. Google drev), hvor bestyrelsen har adgang, og vi kan arbejde med tingene undervejs og finde dem på en nem måde? GS undersøger sagen. Er Aula en mulighed?

 

 1. Fremlæggelse af plan for mødet med forældrerådene 30 min

Jf. årshjulet er der allerede sat en dato som er den 16. nov 2022 kl. 17-20. Udvalget fremlægger planen. Bilag sendes forud, hvis muligt. 

 

 • Indstilling: Drøfte formål og indhold + eventuelle justeringer, forud for en invitation der sendes ud til forældrerådene.

 

 • Beslutning:

Center for digital pædagogik hyres til at holde oplæg 16. november 22 kl 17-20. Invitation sendes ud i uge 41. Karsten laver opfølgning ift. tilmelding.

 

Evt. korte Kommentarer:

Af tre forskellige udbydere ift. digital dannelse har arbejdsgruppen fundet en mulig:

Center for digital pædagogik har mulighed for at komme og holde oplæg.

Forældrerådene inviteres - ikke alle forældre - for at bygge en bro mellem bestyrelse og forældrerådene. Hermed en mulighed for at bringe forældrerådene i spil ift. formidling. Udbyderen kan også komme i spil ift. eleverne. 

GS: Udvalget skal overveje om der er nok deltagere - f.eks. min to repræsentanter fra hvert forældreråd. Tilmelding kan laves via Aula. Skolen hjælper med at oprette tilmelding.

Tanken er, at der skal reflekteres i grupper, og derfor giver det i arbejdsgruppens optik bedst mening, at det kun er forældrerådene, der inviteres. Invitationen forventes klar i uge 41.

Forældreråd inviteres i Aula med hjælp fra sekretær, der har overblikket over medlemmer af forældreråd. Karsten laver opfølgning ift. tilmelding.

 

 1. Regnskab for skoleåret 2021/22 samt budget for 2022/23 30 min

Skolebestyrelsen bliver fremlagt regnskabet for sidste skoleår og dette skoleårs budget fremlægges. Se bilag i mail.

 

 • Indstilling: at regnskab og budget gennemgås forud for det godkendes.

 

 • Beslutning: 

Regnskab og budget godkendes

 

Evt. korte kommentarer:

 • Regnskabsperioden går nu fra august til august.
 • Coteaching er nyt blad i bevillings-”blomsten” ift. sidste år.
 • Resultat er positivt, og der er hermed penge til at afholde forskellige udgifter ifm. byggeriet. 
 • Materialer, portaler osv er konteret forlods, og betalt året før.
 • Co-teaching har givet bevilling til ansættelse af flere medarbejdere.
 • Ledelsen har ønske om at forbedre toiletterne i indskolingen og skifte gulv på den nye personalegang - dette skal bekostes af eget budget og er ikke en del af byggeriet.
 • Ift. udearealer: “skurbyen” skal fortsat optage plads under facaderenovering de næste 2 år. Vi får ikke mere udendørs plads end vi har nu.

 

 1. Meddelelser 10 min
 • Formanden Intet
 • Skoleledelsen 
  • Valg til SFR - se mail med materiale. Nr. 3, 6, 8, 1
  •  
 • Medarbejdere: Intet
 • Andre: Der mangler et bestyrelsesrep. på forældremødet for 0. kl. ML fremlægger bestyrelsens slides.

 

 1. Evt. 5 min
 • Valg af indlæg til nyhedsbrev fra Klarup Skole
  • Skal være GS i hænde senest den XX.XX. 2022
  • Emne: 
  • Beslutning:
 • Punkter til kommende møde

Se årshjul KLIK