Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Klarup Skole

Konstituering 

 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 forældresuppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevråds-repræsentanter. Medlemmerne er valgt for 4 år ad gangen. Da vi har forskudte valg, er 3 medlemmer på valg i år 2 og 4 medlemmer på valg i år 4. Bestyrelsen kan udvides med op til 2 medlemmer fra lokale foreninger, ungdomsuddannelserne eller det private erhvervsliv. Ethvert medlem skal være bekendt med forretningsordenen.
  Alle medlemmer har stemmeret (se dog pkt. 2).

 

 1. På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. En næstformand vælges på samme måde. Valgene tages op til revision hvert år på skoleårets første møde. 1. og 2. suppleanter udpeges når bestyrelsen konstituerer sig, hvis der har været fredsvalg, ellers ud fra stemmeantal.

 

Mødeindkaldelse 

 1. Der afholdes mindst 4 og normalt 10 - 11 ordinære skolebestyrelsesmøder i et skoleår. Inden udgangen af juni fastlægges møderækken for det kommende skoleår. Møderne afholdes som udgangspunkt den første tirsdag i hver måned medmindre andet er aftalt.

 

 1. Møderne tilstræbes lagt første tirsdag i måneden i tidsrummet 17:00 til 19:00.

 

 1. Afbud skal meddeles skolelederen tidligst muligt. 

 

 1. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 

 

 1. Formand og skolens leder, evt. sammen med næstformand, fastsætter dagsorden for møderne og sender senest fem hverdage inden mødet en dagsorden med evt. bilag til medlemmerne. På møderne kan der normalt ikke træffes beslutninger om sager, der ikke forud er optaget på dagsordenen. Dog kan en hastesag behandles medmindre to bestyrelsesmedlemmer gør indsigelse. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 12 dage, før mødet afholdes. 

 

 1. Dagsordenen sendes til bestyrelsen og lægges på skolens hjemmeside. 



 

Mødedeltagelse 

 1. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 

 

 1. I tilfælde af et forældrevalgt medlems fravær i længere tid indtræder 1. suppleanten som fuldgyldigt medlem i fraværsperioden. Ved en medarbejderrepræsentants fravær indtræder den personlige stedfortræder.

 

 1. Elevrådsrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår personsager. 

 

 1. Suppleanterne for de forældrevalgte deltager fast uden stemmeret. 

 

Mødeledelse 

 1. Skolebestyrelsens møder ledes af formanden, men det kan også besluttes, at opgaven som mødeleder varetages af et andet medlem eller går på skift blandt de forældrevalgte medlemmer, herunder at opgaven som mødeleder på det enkelte dagsordenspunkt skifter under hensyn til at opgaven som mødeleder ikke varetages af samme person, som indleder eller præsenterer det enkelte emne på dagsordenen. 

 

Mødeform 

 1. Skolebestyrelsens virksomhed udøves i henhold til folkeskolelovens § 44 (https://danskelove.dk/folkeskoleloven/44) - samt de af Aalborg byråd fastsatte vedtægter med bilag (https://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolebestyrelsen). Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. 

 

 1. Skolebestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, medmindre andet er besluttet i bestyrelsen, f.eks. delegation til formanden eller et medlem. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser. Formanden er dog berettiget til at ekspedere uopsættelige sager. På næstfølgende møde orienterer formanden om sagen. 

 

Beslutninger 

 1. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger kan træffes når enten formanden eller næstformanden er til stede. 

 

 1. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede. 

 

 1. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

Habilitet 

 1. Medlemmer af skolebestyrelsen er omfattet af samme krav om habilitet, som efter Forvaltningsloven er gældende for medlemmer af kommunale råd (https://danskelove.dk/forvaltningsloven Kapitel 2). 

 

 1. Der opereres med generel inhabilitet og speciel inhabilitet. 

 

 1. Der foreligger generel inhabilitet i forhold til at være forældrerepræsentant, hvis man samtidig har ansættelsesmæssig tilknytning til skolen (eller dagtilbuddet ved samdrevne institutioner). Dette gælder også, hvis man som forælder er ansat i ledende stilling i kommunens centrale skoleforvaltning eller direktion. Måtte man under en valgperiode blive generelt inhabil er der pligt til at udtræde som forældrevalgt medlem. 

 

 1. Der foreligger speciel inhabilitet, hvis man som medlem af bestyrelsen måtte have en særlig personlig (herunder familiemæssig), økonomisk eller erhvervsmæssig interesse i den enkelte sag. Som medlem må man ikke deltage ved forberedelsen og behandlingen af emner, hvor der foreligger speciel inhabilitet. 

 

 1. Det enkelte medlem har pligt til at oplyse om eventuel inhabilitet. Måtte der ikke være fuld enighed i spørgsmål om mulig inhabilitet kan ethvert medlem af skolebestyrelsen kræve behandlingen udsat, indtil spørgsmålet om habilitet har været forelagt Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse. 

 

Tavshedspligt 

 1. Skolebestyrelsens forhandlinger er omfattet af Forvaltningslovens og Straffelovens bestemmelser om tavshedspligt. 

 

 1. Kun formanden, eller et af skolebestyrelsen udpeget medlem, kan udtale sig på skolebestyrelsens vegne. 

 

 1. Skolelederen har pligt til at orientere om hvilke sager og emner, der er omfattet af tavshedspligten. 

 

Beslutningsprotokol og information fra møder 

 1. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Referatet læses løbende op og godkendes ved mødets afslutning. Referatet af det åbne møde er tilgængeligt for bestyrelsen og lægges på skolens hjemmeside. 

 

 1. Skolens leder er ansvarlig for udførelsen af sekretariatsfunktionen. Skolens afdelingsleder med souscheffunktion, afdelingsleder og DUS-fællesleder deltager i møderne og afdelingsleder med souscheffunktion fører beslutningsreferatet. 

 

 1. Beslutningsprotokollen må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, jf. Forvaltningslovens § 27. 



 

Ændringer

 1. Forretningsordenen tages op til revision ved hver ny valgperiodes begyndelse, når ændring af love og vedtægter fordrer dette eller når et flertal af skolebestyrelsen ønsker det. 

 

Denne forretningsorden er vedtaget på skolebestyrelsens møde den 2. marts 2021.