Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Studerende

 

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014  (revideret oktober 2022)

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.: 

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal: 

Privat: 

Regional:

 

Klarup Skole og dus-ordning

Hellasvej 17

9270 Klarup

Kontor: 93520888 og Dus-leder: 93520897

klarupskole@aalborg.dk

www.klarupskole.dk

DUS-leder Christina Tedaldi Landler

DUS-leder Christina Tedaldi Landler

 

Kommunal

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe 

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

Klarup skole har pt. 800 elever fordelt på 3 afdelinger; indskolingen (0.-3. årgang), mellemtrinnet (4.-6. årgang) og udskolingen (7.-9. årgang). 

Klarup DUS består af tre afdelinger: DUS Syd (0. og 1. klasse), DUS Øst (2. klasse) og DUS 3. klasse + DUS 2 (4.-6. klasse)

Afdelingerne har hjemme i separate huse omkring skolen og på skolen. 

 

Skoledagen starter for alle elever kl. 8.00 og timetallet er forskelligt blandt de tre afdelinger. Inden undervisningsstart åbner morgendussen kl. 6.15 og lukker kl. 7.50. Morgendus er for alle børn tilmeldt DUS 1 (0.-3. klasse). DUS 1 åbner alle dage kl. 13.15 og DUS 2 åbner mandag-torsdag kl. 14.00 og fredag kl. 13.15. Dussen lukker kl. 17.00 mandag-torsdag og kl. 16.00 fredag.  

Institutionens formål 

jf. lovgrundlag.

Klarup DUS er underlagt folkeskoleloven.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Børnene er på forskellige udviklingsstadier i denne alder. De er nysgerrige, eksperimenterende og vil gerne udfordres. Udvikling af sociale relationer og venskaber har stor betydning, da socialisering er en vigtig proces for børnene. De vælger venner der ligner dem selv fx køn, alder, type, som de spejler sig i.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Vi arbejder ud fra Aalborg kommunes Fælles Mål for DUS (alsidig og personlig udvikling, social udvikling, sproglig udvikling, sundhed, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier, samt natur og udeliv). Vores grundlæggende værdisæt omhandler anerkendelsesbegrebet og tager udgangspunkt i tesen om, at børn gør det rigtige hvis de kan. Vi arbejder ud fra en inkluderende tilgang og der hvor det er muligt bestræber vi os på at tilpasse rammerne til barnet frem for at tilpasse barnet til rammerne. 

Vi anvender CPS (collaborative and proactive solutions) som pædagogisk forholdemåde og anvender CPS i vores kommunikation med børnene. Vi har stor fokus på at udvikle de forpligtende positive fællesskaber som børnene er en del af. 

Som skolepædagoger deltager vi både i DUS- og skoledelen, hvilket er med til at skabe trygge vilkår og sammenhæng i dagligdagen for børnene. Det betyder, at vi overordnet arbejder som en fælles enhed ud fra den samme bærende kerneopgave: Vi danner livsduelige mennesker. Vores værdiord for arbejdet med kerneopgaven er ambitiøs, nysgerrig og medansvar, hvilket lever i de aktiviteter og læringsmiljøer vi opstiller for børnene. 

Det får betydning for vores vision på Klarup Skole som er, at vi er en skole hvor ord bliver til virkelighed. Det vi siger og skriver, er også det vi gør!

I vores kerneopgave/opgaveforståelse har vi brug for en definition af dannelse og livsduelighed. Samtidig er det vigtigt for opgaveforståelsen at alle på Klarup skole har samme børnesyn.

Vi forstår dannelse som det at kunne begå sig i fællesskab med respekt for andre.

Vi forstår livsduelighed som det, at vi bruger vores faglighed og kompetencer til at udvikle os løbende sammen med andre.

Vores børnesyn

Vi anser børn for at være selvstændige individer med egne tanker og meninger, som de har lyst til at udtrykke. Børn er en vigtig aktør, der udvikler og udfolder sig i fællesskab med andre og gør det godt, hvis de kan. 

 
 

Ansatte 

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

På Klarup skole er der ansat pædagoger, lærere, teknisk/administrativ personale, it-ansvarlig, praktikanter samt ledelse.

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt

Tværprofessionelt samarbejder vi med skolens lærere, skolepsykologen, trivselspædagoger, inklusionsvejleder, KC-lærere, talepædagog, sundhedsplejerske, teknisk/service, ledelse m.fl.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Ferie: Aftales ved praktikstart. 

Fravær: Ved studiedage skal tidspunkterne oplyses ved praktikstart og evt. på forbesøg hvis dette er muligt, samt på personalemøde umiddelbart før en studiedag. Lægebesøg og lignende lægges så vidt muligt uden for arbejdstiden. 

Sygdom: Der ringes til DUS-leder i tidsrummet 6.50-7.00 den pågældende morgen og du registrerer selv fraværet på Aula. Der er ingen krav om raskmelding til vejleder eller leder, men vi ser gerne, at du sender en besked til begge, når du ved at du er rask igen. 

Forsinkelse: Ring og giv besked hvis du bliver forsinket. 

Tavshedspligt: Alle der arbejder på Klarup Skole har tavshedspligt. Dvs. at de oplysninger man kommer i besiddelse af ikke må videregives – kun internt.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Nej


 

Øvrige oplysninger

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

Uddannelsesplan for praktikperioderne, Skole- og fritidspædagogik

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

                                                                                       Primær:                          Sekundær:

  • Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                  
 
  • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  
 
  • Social- og specialpædagogik                                                                     

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. 

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

                                                       

1) Kreative udtryksformer.

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

4) Medier og digital kultur.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.Billede fjernet.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

Skole- og fritidspædagogik, 2. praktikperiode.

Udviklings- og læringsrum 

Praktikken retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

  1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?
 
  1. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde,

kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører,

Du vil som studerende blive en del af et teamsamarbejde og vil deltage i teammøder med andre faggrupper. Her vil du kunne observere på det kommunikative samspil mellem dine kollegaer. 

Du vil som studerende få mulighed for at få indblik i og kendskab til samarbejdet mellem lærer-pædagog, herunder spændingsfeltet 

Vi bestræber os på at gøre vores personalemøder til åbne og refleksive rum, hvor vi kan diskutere hinandens praksis. Derfor vil du som studerende få indblik i, hvordan CPS og anerkendende kommunikation kan anvendes som kommunikationsredskab i det kollegiale samspil. På ugentlige personalemøder vil du som studerende have dit eget punkt på dagsordenen, hvor vi forventer du til hver gang har forberedt et oplæg.

Vi forventer, at du som studerende er aktiv deltagende i forældresamarbejdet ved at være synlig, dialogskabende og opsøgende i forhold til forældregruppen f.eks. i afleverings- og afhentningssituationer. 

Du vil som studerende få mulighed for at øve forskellige kommunikative teknikker, da vi vægter kommunikation til forældregruppen højt og vi har fokus på tydelig og konstruktiv kommunikation pædagog og forældre imellem. 

Du har som studerende mulighed for at deltage i forældremøder samt overvære enkelte forældresamtaler ved forældrenes samtykke.

Hvor det giver mening og er etisk forsvarligt har du som studerende mulighed for at deltage i relevante samarbejdsrelationer med andre fagpersoner. 

ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse,

motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring,

Vi forventer, at du forholder dig undrende og kritisk refleksiv til den pædagogiske praksis du ser i både undervisnings- og fritidsdelen, da institutionen tager udgangspunkt i, at det altid er den voksnes ansvar at skabe et godt lærings- og udviklingsrum for børnene.

Du vil som studerende få mulighed for at observere og afprøve teknikker for klasserumsledelse. Dette gøres i støtte med din vejleder. 

Du vil som studerende få mulighed for at stå for planlægningen og gennemførelsen af et undervisningsforløb af en klasse som du er tilknyttet eller har kendskab til i samarbejde med din vejleder. 

Du vil som studerende få mulighed for at arbejde med læringsmål for både det enkelte barn og hele målgruppen samt planlægge læringsforløb ud fra Fælles Mål for DUS. 

didaktik og metodik knyttet til læring

redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis,

Vi forventer, at du som studerende sætter dig teoretisk ind i begrebet didaktik og reflekterer over hvad muligheder det giver dig i din praksis. 

Du har som studerende mulighed for at få forståelse for, gennem observation, hvordan institutionens pædagogiske praksis er udformet af didaktik og metodik.

Du kan som studerende lave analyser af egne didaktiske overvejelser over din praksis med støtte fra vejleder.

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling,

tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv,

Du har som studerende mulighed for at få indblik i den måde skolepædagoger skaber rum og tid til kreative fordybelsesprocesser, ved at benytte forskellige læringsstile. 

Du skal som studerende deltage i din årgangs emneuger, hvor der kan arbejdes på tværs af klasser og køn samt tænkes i læringsforløb, der er baseret på kreative udviklingsprocesser, der udfordrer og understøtter den fagfaglige læring i klasselokalet. 

Du får som studerende mulighed for at gennemføre idéer, hvor der tænkes ud af boksen og hvor der tænkes i læringsaktiviteter, hvor børnene lærer igennem/med kroppen, da vi ved at psyke og krop ikke kan adskilles. 

Du har som studerende mulighed for at skabe rum for bevægelse, fordybelse og fantasi ved at benytte skolens idrætshal, multisal, BMX-bane, multibane og udeområder. 

Du vil som studerende få mulighed for at arbejde med læringsmål som motivations- og evalueringsredskab samt det at arbejde med det enkelte barns selvregulering. 

På vejledningstimer kan du diskutere dine iagttagelser og analyser af dine forløb med din vejleder.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og

Du vil som studerende skulle kunne definere dit eget pædagogiske syn på omsorg, sundhedsfremme og forebyggende arbejde samt hvordan du mener disse er forbundet. 

Du har som studerende mulighed for at lære dette ved at deltage i diskussioner om omsorg, sundhedsfremme og forebyggende arbejde på personalemøder samt teammøder. 

Du vil som studerende være en del af at opsætte udviklingstiltag for de børn, der har brug for ekstra hjælp, på personalemøder og teammøder.

Du vil som studerende være en del af at indgå i dialog med børnene om sundhed i bred forstand dvs. både det fysiske, psykiske og mentale aspekt tænkes ind i denne fælles refleksion. 

På vejledningstimer kan du diskutere hvordan du ser institutionen arbejder med omsorg, sundhedsfremme og forebyggende arbejde. 

6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov. 

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder.

Du har som studerende mulighed for at observere institutionens arbejde med børnenes selvforståelse gennem det fællesskab de er i. Du vil have mulighed for at arbejde på at fremhæve børnenes individuelle ressourcer og fremhæve hvorfor de netop er vigtige i fællesskabet. 

Du får som studerende mulighed for at arbejde med tesen om, at for du kan behandle alle ens, bliver du nødt til at lave forskellige regler. 

Du får som studerende mulighed for at arbejde med barnets nærmeste udviklingszone, ved at analysere den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder.  

Du vil som studerende være med til at diskutere og opstille mål for udvikling af den enkeltes og gruppens trivsel på personalemøder og teammøder 

Angivelse af relevant litteratur: 

Generel info findes på Klarup skoles hjemmeside

Aalborg Kommunes Fælles Mål for DUS: https://www.nogetathavedeti.dk/f%C3%A6llesm%C3%A5lfordus

Fakta og mål for folkeskolen: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen

Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole: https://www.uvm.dk/publikationer/2018/181218-grundlag-for-paedagogfaglighed-i-fritid-og-skole

“Fortabt og fundet i skolen” af Ross W. Greene

 

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål.

 

Skole- og fritidspædagogik 3. praktikperiode

 

Samarbejde og udvikling 

 

Praktikken retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

 
  1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?
 
  1. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring
 

institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde,


 
 

agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området,

 

Du skal som studerende få indblik og kendskab til den lovmæssige ramme institutionen arbejder under jf. folkeskoleloven. 

Du skal kunne redegøre for de muligheder og begrænsninger, der findes i arbejdet indenfor de givne organisatoriske rammer og værdier. Dette kan være ud fra flere forskellige perspektiver: ledelses-, kollegialt-, forældre- og børneperspektiv.

 

Vi forventer, at du sætter dig teoretisk ind i de overordnede organisatoriske rammer som folkeskolereformen har medført samt iagttager på, hvordan disse er synlige i din gældende praksis. 

 

Vi forventer, at du opstiller et møde med institutionens DUS-leder, Christina Tedaldi Landler, hvor du hertil vil kunne få svar på eventuelle spørgsmål omkring det ledelsesmæssige arbejde og de organisatoriske rammer. Herunder vil der kunne spørges ind til samarbejdet med Aalborg kommunes forvaltning. Spørgsmålene kan udformes med støtte fra vejleder.

 

I samarbejde med din vejleder vil du gennem iagttagelser kunne få øje på eventuelle ændringer af de fysiske eller organisatoriske rammer, der vil kunne fremme børnenes trivsel, udvikling og læring. 

 

Du har som studerende mulighed for at diskutere og analysere dine refleksioner sammen med dine kollegaer på personalemøder og teammøder. 

 

tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber,

 

analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper,

 

Du skal som studerende kunne indgå i krydsfeltet mellem skole og fritidsdelen og du vil derfor komme i et tæt tværprofessionelt samarbejde med et team af pædagoger og lærere.

 

Du får som studerende mulighed for at afprøve og observere forskellige kommunikative metoder i samarbejdet, konstruktiv feedback og kritisk refleksion. Herunder forventer vi, at du har teoretisk viden om kommunikative forholdemåder i det kollegiale samspil. 

 

Vi forventer, at du som studerende er aktivt deltagende på personalemøder, hvor egne holdninger og refleksioner er teoretisk understøttet og med en løsningsorienteret handlemulighed. 

 

På ugentlige personalemøder vil du som studerende have dit eget punkt på dagsordenen, hvor vi forventer du til hver gang har forberedt et oplæg.

 

Du vil som studerende have mulighed for at diskutere analyse af egne observationer på vejledningstimer og personalemøder.

 

praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde,

 

indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis

 

Du vil som studerende indgå i et ligeværdigt samarbejde med dit lærerteam og den øvrige personalegruppe, hvor du vil blive nødt til at have fokus på de to faggruppers forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Du skal kunne fremhæve muligheder og begrænsninger i dette spændingsfelt samt finde de udfordringer, der kan ligge i struktur og organisering ud fra de to perspektiver. 

 

Du vil som studerende have mulighed for at fremlægge dine observationer for dit lærerteam. Dette gøres med støtte fra vejleder.

 

Du vil som studerende have mulighed for at diskutere analyse af egne observationer på vejledningstimer og personalemøder.

Du vil som studerende få mulighed for at øve forskellige kommunikative teknikker, da vi vægter kommunikation til forældregruppen højt og vi har fokus på tydelig og konstruktiv kommunikation pædagog og forældre imellem. 

Du har som studerende mulighed for at deltage i forældremøder samt overvære enkelte forældresamtaler ved forældrenes samtykke.

Hvor det giver mening og er etisk forsvarligt har du som studerende mulighed for at deltage i relevante samarbejdsrelationer med andre fagpersoner.

 

forandringsprocesser og innovation

 

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

 

Vi forventer, at du som studerende teoretisk kan redegøre for begrebet innovation og for innovations betydning for udvikling af praksis. 

 

Du skal som studerende kunne reflektere over Klarup Skoles praksis og turde eksperimentere og tænke innovativt, ud fra et fagligt pædagogisk perspektiv. Skolen som pædagogisk institution er løbende præget af forandringsprocesser, som vi bestræber os på at være positive overfor og engageret i. 

 

Du skal som studerende fremlægge aktuelle problemstillinger for din personalegruppe og gennem refleksion og i samarbejde med denne, være med til at finde løsningsforslag, nye ideer og andre handletiltag.

 

Du har som studerende mulighed for at evaluere dine fremlæggelser med din vejleder og i samarbejde med denne tilpasse andre problemstillinger.

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

 

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

 

Du skal som studerende selvstændigt planlægge, udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, samt analysere aktiviteterne skriftligt og mundtligt. 

 

Vi forventer, at du som studerende anvender en didaktisk model eller metode til planlægning, tilpasning og evaluering af aktivitetens forløb. 

 

Vi forventer, at du som studerende, i forbindelse med aktiviteten, kan redegøre for egne handlinger og værdier, samt beskrive

forandringsprocessen. 

 

Du har som studerende mulighed for at stå for en pædagogisk diskussion i personalegruppe, hvor udgangspunktet er målet med din aktivitet. 

 

Du har som studerende mulighed for efterfølgende at evaluere aktiviteterne og diskussionerne med din vejleder. 

 

førstehjælp.

 

udføre grundlæggende førstehjælp

 

Du vil skulle deltage i UCNs førstehjælpskursus

 

Angivelse af relevant litteratur:


 
 

Generel info findes på Klarup skoles hjemmeside

 

Fælles mål for DUS: Fælles mål for DUS Aalborg Kommune (nogetathavedeti.dk)

 

Fakta og mål for folkeskolen: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen

 

Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole

https://www.uvm.dk/publikationer/2018/181218-grundlag-for-paedagogfaglighed-i-fritid-og-skole

 

“Fortabt og fundet i skolen” af Ross W. Greene